Wikia


Internationale Wiki Organisatie

De Internationale Wiki Organisatie (Engels: International Wiki Organisation), oftewel IWO, is een internationale organisatie waarbij de lidstaten kleine, onafhankelijke landen zijn. De huidige leden zijn Adlibita, Brunant, Cettatie, Harud, de Inseleilanden, Juliana, Libertas, Lovia, Mäöres, Patriam, Phaluhm Phoueck, Prasia, Strasland, Traspes en de Zuidelijke Arceilanden.

Het hoofdkantoor van de Libertaanse afdeling bevindt zich in Middelburg, Wikistad.

GeschiedenisEdit

De Conferentie van Wikistad in 1902 was een bijeenkomst van vertegenwoordigers van Adlibita, Brunant, Lovia, Mäöres en Libertas zelf. De media gaven deze landen de naam "wikilanden" wat vandaag de dag ook voor andere leden wordt gebruikt.

Ondertussen waren ook de United Wiki Nations opgericht, maar deze kwam tot een einde in 2012.

In 2012 werd de organisatie heropgericht door Brunant, Lovia en Mäöres. Het aantal leden bedraagt momenteel vijftien. Libertas werd lid in 2013.

VerklaringEdit

Crystal package settings
Werk in uitvoering: Aan deze pagina wordt momenteel druk gewerkt of zal druk gewerkt worden
This page is currently under construction
Info

Op 28 februari 2013 nam het Parlement van Libertas de Verklaring tot de oprichting van de Internationale Wiki Organisatie aan. Deze werd ook ondertekend door eerste minister Jan Janssens en Minister van Buitenlandse Zaken Robert Wester.

De Nederlandstalige, en trouwens officiële, vertaling van de Verklaring gaat als volgt:

Wij, de ondergetekenden:

Overwegende de historische, culturele en politieke verbanden die worden gedeeld door wikilanden overal ter wereld,

Voorts opmerkend de idealen van democratie, menselijke waardigheid en de verbintenis tot de rechtsorde die wordt gedeeld en gerespecteerd door alle wikilanden,

Herinnerend aan het grote belang dat wordt gehecht aan de instandhouding van goede relaties tussen wikilanden,

Waarderend vroegere initiatieven om organisaties te stichten die dergelijke relaties bevorderen,

Optredend binnen de grenzen van de wetgeving van onze betreffende staat,

Verklaren op deze dag, 14 juni 2012, de oprichting van de Internationale Wiki Organisatie.

Wij verder:

Erkennen dat staten niet gelijkelijk bereid zijn deel te nemen aan internationale politiek,

Verzoeken daarom voor een onderscheid tussen volwaardige leden en geassocieerde leden,

Besluiten dat alleen volwaardige leden zullen beschikken over vertegenwoordiging in officiële IWO-organen en alleen zij zijn verplicht om richtlijnen uit te voeren,

Stellen in de plaats een regeling voor andere volwaardige leden om te worden toegevoegd tot de Organisatie,

Zodat een meerderheid van de leden van de Raad, waaronder ten minste één van iedere staat, de toetreding van de kandidaat-lidstaat tot de Organisatie goedkeurt.

Bovendien bevestigen wij de toezegging van de Organisatie tot democratie,

Besluiten daarom dat alle ambtenaren van de Organisatie ofwel democratisch verkozen worden, ofwel worden benoemd door een democratische regering,

Besluiten voorts dat elk volwaardig lid door hetzelfde aantal afgevaardigden zal worden vertegenwoordigd,

Brengen tot stand de Raad van de Organisatie, bestaande uit twee afgevaardigden van ieder volwaardig lid,

Stellen verder in de functie van Secretaris-generaal, gekozen van onder en door de leden van de Raad, om op te treden als hoofd van de Organisatie.

Wij verder:

Erkennend de vele wederzijdse belangen van de lidstaten,

Bepalend om transparantie en doeltreffendheid te waarborgen in de gehele werking van de Organisatie te verzekeren,

Stellen in op deze dag zeven Departementen, elk ondergeschikt aan de Raad,

Respectievelijk verantwoordelijk voor de beleidsterreinen Cultuur, Justitie, Handel en Reizen, Ambassade-oprichting, Vertaling, Ontwikkeling en Hulp, en Defensie,

Elk geleid door Ministers, benoemd uit iedere volwaardige lidstaat,

Belovend na te komen latere verklaringen die worden aangenomen door de Departementen.

Wij verder:

Erkennen Engels en Limburgs als werk- en officiële talen van de Organisatie zodat ieder lid van een Departement of de Raad beide mogen gebruiken in het kader van hun functie, en een vertaling mogen aanvragen van een mededeling gemaakt door een ander lid in een van beide talen.

Erkennen ook de historische waarde en belang van Nederlands en Verenigd-Mäöres aan de wikilanden wereldwijd,

Besluiten dat in elk jaar instellingen zullen worden georganiseerd voor gelijke termijnen door ieder volwaardig lid, afwisselend tussen hen in alfabetische volgorde.

Ondertekend:

Eerste minister van Libertas/Prime Minister of Libertas/Veurmönster Libertäönsj

Jan Janssens handtekening

Jan Janssens.

Libertaanse Minister van Buitenlandse Zaken/Libertan Minister of Foreign Affairs/Sikkertaer ven Oetstenjighijjern Libertäönsj

Robert Wester handtekening

Robert Wester.